the old man Nguyen likes to kick the ball around

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

 [ The ball is rolling

 Uy Viễn’s words ]*

 

The Old mAn NgUYen liKes to KiCk tHe bAll aRounD

 

Tribute: which legs kicks better 

Fitting: the leg that’s most convenient

[ it can also explained as:  whichever leg is “the injured leg” is the useless leg you may as well throw away ]

Cordial: the pavement has been been laid, “to support” the feet,

T h e W e a r & T e a r

November 11th, 12th – 2014

[ after being imbued with martial law and fundamental rights ]July 2021

 

[ Quả bóng đã lăn

 Nhớ lời Uy Viễn ]*

.

C ụ  N g U Y ễ n   m Ê   đ Á   b  Ó n G

 

Tri túc:        biết chân nào đá hay

Tiện túc:      tiện chân nào “sút” chân ấy

    [ cũng có thể hiểu:  chân nào “hỏng cẳng” chẳng làm nên trò trống gì thì tiện phéng đi cho xong ]

Đãi túc:    đá lọt lưới rồi, “bồi dưỡng” cho chân

Hà thời túc:   chân để lâu quá không xài, bị hà ăn chân,

S ử  M ặ c

11,12 tháng mười một – 2014

[ sau khi thấm nhuần đạo lý tự điển vũ chất ]

.

* Uy Viễn tướng công Nguyễn Công Trứ

 


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

an independent creative thought

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

A N I N D EP E N D E N T C R E A T I V E T H O U G H T

[uhm, Nguyễn Thị Phương Trâm]

hair so white
as though in jest upon the afternoon
the clouds whitening soundly
an era of untainted history

more than white
a heart like the rain
the forgotten blurry pages of a book
steeped in ancient hallow

resounding
the chills of yearning
softer
calms the heat of such ramblings

an uncommitted vernacular
holding hands
to let go
in the completion of a day of vacuity

how is the heat in the yeast rightfully considered
an inebriation steeped entirely
in the perfect curves
the meaning of the words

here and there
the passing cocktails
the people leaving
the absent friends
to be alone imagine
(that)

August 2021

H Ư C Ấ U V Ề M Ộ T N I Ề M K H Á I
[à Nguyễn Thị Phương Trâm]

chiều nay tóc trắng như đùa
với mây trắng hết cả mùa uyên nguyên,

trắng trắng.
lòng như mưa.
quên
nhòe trang sách cũ ướt rền linh xưa

vang vang. khúc lạnh mong chờ
dịu. xoa niềm nhiệt của thơ [thẩn] này

chữ hợt hờ.
như nắm tay
buông ra cũng hết một ngày tịnh không

làm sao biết men đủ nồng
cho say ngấm hết vàng mông của tờ

du du. cuộc rượu ơ hờ
người đi.
bạn vắng.
còn tơ tưởng mình

h o à n g x u â n sơ n
11 tháng tám năm 2021
[mùa Covid biến thể]


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

a shattering month. reading Cao Xuân Huy

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Thị Phương Trâm

a shattering month. reading c a o x u â n h u y*


{ in the boiling bloodshot eyes in moments
I should have been dead }

how could I not remember
the bombs constantly blowing up in my mind
the rusty name tag
the busted rifle heading off to where?

the rifle busted
the gun broken
the month of March shattered
on hands and feet on (the knees) scrambling
a broken gun
run to where?

fire till the gun is shot
fire at the eyes bloodshot
fire unto the despair of the spirit
fire unto the destruction of this cowardly body
fire unto death
fire
unto the night

fire upon the blood shed
round the tip of the bullet the blood rolling
the rolling gunstock
slimy. the blood
crawling slipping away in the heated blood lust
the chunder of blood upon the hill
oozing like water the blood in abandonment
the growing
horror
the united blood spilling
the severed
heads
and limbsMADE UP, BASE ON BITS OF THE TRUTH


After seventy five. A father from the North came to see, and visit a son in prison

Father: How did you end up as such a despicable soldier, a puppet?

Son: It’s a new world father, now you can separate the thugs?!

Full stop.


THE INHERITANCE

Which March was it?
dedicated to Cao Xuân Huy


When shall arrived in pounding waves

the forefathers. the great divinity. the contemplative

dreams

florid. stirring madness

crossing off ________________the agony

the round-the-clock compliance

tracking

the splattered blood lost

the strangers beyond the afternoon

no trace of evidence

the endless soot and scent covering everything

the sudden loss. dust

the cruelty

heading sky high

the monk’s robe. the genealogy

the scrutiny

the people disappearing at the markets

extradited

t h á n g g ã y. đ ọ c c a o x u â n h u y*


{ trong con mắt máu sôi trào
còn dăm phút nữa thì tao đi đời }

không thể nào không nhớ
đạn nổ rền trong đầu
bảng tên đời mốc thếch
gãy súng rồi về đâu?

gãy súng
gãy súng
tháng ba gãy
tay gờm chân dợm chạy
gãy súng rồi
chạy đâu?

bắn gãy súng
bắn vào mắt đỏ ngầu
bắn rụng hồn tức tưởi
bắn bỏ thân hèn
bắn chết bỏ
bắn
vào đêm


bắn rơi giọt máu
máu lăn quay đầu đạn
báng súng lăn quay
trườn đi. máu
bò-trườn-đi-cay-nồng-máu-rượu
mửa máu ra trên đồi
máu trầm mình thủy phiêu
rợn gắt
mọc ra
đồng đội mọc ra máu
những đầu
những tay chân
cụt ngủn

Hoàng Xuân Sơn
1985
*Cao Xuân Huy – Tháng Ba Gãy Súng, hồi ký


HƯ CẤU, DỰA MỘT VÀI SỰ THẬT

Sau bảy nhăm. Bố ngoài Bắc vào Nam nhìn, và thăm con đi tù

Bố: Sao mày nguỵ quân đi thứ lính gì ác ôn vậy?!

Con: Có thế mới loại được côn đồ bố ạ !

Chấm hết.


G I A T À I


tháng ba là tháng ba nào ?
tặng Cao Xuân Huy


Có thể ập tới, lúc nào

cha ông. vạn đại. giấc bào hao

chiêm

tượng hình. đảo đảo điên điên

gạch ngang ________________thống khổ

triền miên phục tùng

truy tầm

hạt máu thất tung

nước lã đến rợn chiều

không thấy gì

muội hương trùm phủ li bì

chợt thất thoát. bụi

man di

về trời

áo tràng. gia phả

săm soi

biến tan vô chợ khúc người

giải giao

HOÀNG XUÂN SƠN

30 . nov . 04
.
March 2021


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

a field bleached white in spring

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

In general, I feel rather lost translating HXS’s poetry. Reading Vietnamese poetry at first glance I generally capture the mood, but never truly grasp the plot until I translate it, equating to fully reading the work. I don’t know if it’s the East meet West scenario here, but I do feel like I’m doing an excavation of the poet’s vernacular.

In trying to understand the poet’s vernacular I often find myself reading newspaper articles and watching thirty-minutes Youtube videos like I did today on “đá mù”- how buying an uncut piece of nephrite is like gambling! The randomness of my general knowledge has unexpectedly expanded in the most interesting way.

My conclusion to all this; don’t let incomprehension stop you from taking that step into the total unknown. What you will find is more than the poem, or for that matter, the story, the poet, the writer. What you will find ultimately is the curiosity of a child. The inner child.

 A    F I E L D   B L E A C H E D   W H I T E   I N   S P R I N G

 

                                                       [white like eyes 

                                                       rolled upward. Mường Khương]

 

in passing, I saw your poem.   your

icily cloaked in a spectrum of colours

where shimmered dormant is a love story

seemed to have shattered my slumber

wholly flooded the frontier of coexistence

 

we’re the veins, vessels, bits and pieces

the breathing beneath the leaves

and dampness being the night

 

there’s no life left in plastic

the bottles collecting dust

the labels peeling the seal hidden

I find my way back to Phố Cẩm

a regal feral cat

saw nothing but chunks of nephrite

mulch covered springs

the dark eyes, the deep dark bottom of a lake

buried in the sandy banks a maple leaf

the season wiggling with the changeable wind

 

you won’t be able to hear the tinkling sound of music

rinse and dry

adding salt to the wound

the fire high at its peaking

level of dire straits

 

March 2021B  Ạ  C  H   H  Ó  A   Đ  Ồ  N  G   X  U    N

 

                                                            [trắng như mắt

                                                              dã.         mường khương]

 

tôi nhác thấy bài thơ em.  của bạn

choàng rất lạnh một gam màu

nơi chuyện tình riu ríu ngủ

hình như cùng đổ vỡ giấc tôi

đã tràn thấu biên cương trùng cảm

 

chúng ta còn gân mạch li ti

thở dưới lá

và ẩm ướt thì đêm

 

nhựa đã không còn sức sống

đóng chai hàng bụi

nhãn bong con dấu ẩn chìm

tôi lần mò về cẩm phố

tơ lụa mèo hoang

chỉ thấy đá mù nhấp nhô

suối cỏ mùn

con mắt đen là đáy hồ thẳm

bờ cát vùi nông một lá phong cầm

gió chở mùa lung leng

 

em sẽ không còn nghe tiếng leng keng sóng lùa tâm nhạc

rửa sạch và đắp khô

muối dự phần da thêm bỏng rát

lửa cừ đã chín

độ trầm luân

 

h o à n g   x u â n   s ơ n

{26 tháng tư 2016}

 


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

a command to w(h)ine

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

 A  c O m m A n d  t O  w (h) I n E 

 

d r i n k

                        l e t  t h e  r e d  w i n e  f l o w

rescue

this blue 

blue heart

                                                    down-on-the-level 

                              at the bottom

of this crazy

m e s m e r i z i n g 

                            pool of sludge

 

July 2021

 

 

t  Ử  u    l  Ệ n H

 

h ã y  u ố n g

                                t r à n                           r  ư  ợ  u   đ  ỏ

cứu

trái tim xanh

                               biết- câu- lưu- từ- độ

                   d ư ớ i

v ũ n g  l ầ y

đ i ê n

                         m êh o à n g  x u â n  s ơ n

18 juillet, 2021

 


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

scent of colours

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị phương Trâm

s c E n t   Of   c O L o U r s

.

The smell of sleep

hints of footprints long gone

the poem stuck in a draw

still a brand-new river of white brilliance

.

The white paper white pages. gosh.  the white clouds

noted the scent of contradiction(the double edged sword)

the woman flew all the way back to the beginning

I tried my best to follow to in the end to grasp at nothing

.

You wore a silver rim necklace and ankle braces

Wagering love via tiny hoop earrings

escaped I did from the scent of such forbidden fruit

hu hu. the dazzle. the lights

.

July 2021

m  Ù  i    c  Ủ  A    m  Ầ u

.

Khi nghe được mùi của giấc ngủ

những bàn chân đã bỏ đi xa

câu thơ vẫn nằm trong kẹt tủ

còn y nguyên khoảng trắng hằng hà

.

Giấy trắng giấy trắng.  ồ.  mây trắng

ghi ra mùi của hương thị phi

người nữ bay về nơi khởi điểm

mình ngó theo mà chẳng thấy gì

.

Em mang kiềng bạc chân vòng kiềng

đánh cược tình bằng những chiếc khoen

tôi ra khỏi mùi giam trái cấm

hụ huợ.  xa hoa.  những ánh đèn

.

h o à n g  x u â n  s ơ n

17.mai.21


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

threads of sunlight

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

T  Hrea ds o F  s U N  l ig  h  t 

.

Like the sadness perceived between one’s fingers

the dissolving cigarette ash in waiting

nights under the canopy singing

the soft utterance of stars on the damp grass

.

Off first thing in morning guns shouldered

into a firing range through the trampling muddy boot prints

chewing on the first dewy grass, the boney ox

in breaking dawn the sudden birdsongs 

.

Here, all were present 

guns ready aiming at the Sun

to fall like sunlight upon processions of old barbed wire

fencing in the sombre sadness

.

Laden feet in constant yearning

mindful desires on shoulders the cravings

the old pavements the bright smiles

rolling with the horizon in beads of sweat the longing

.

The hills not green like the uniforms in hues of dust

on the flag the wavering of a far off scent

afternoons in a city leaning into threads of rain

in notes of love and self reflection

.

January 2021

_____

Đ ư Ờ n G   d  Â Y   c Ủ A   n  Ắ N g*

.

Như nỗi buồn nhìn thấy trong kẽ tay

những điếu thuốc tàn theo giờ ngóng đợi

đêm ta nằm hát dưới vòm cây 

trên cỏ ướt những vì sao khẽ nói . . .

.

Và sớm mai ta vác súng lên đường

vào sân bắn những dấu giày ẩm đất

con trâu gầy nhai mớ cỏ đầu sương

mà ngỡ thấy buổi hừng đông chim hót

.

Người có mặt trong một ngày đông đủ

ta bắn đạn đi về hướng mặt trời

rơi thành nắng trên hàng dây thép cũ

rào quanh ta một nỗi ngậm ngùi

.

Chân có nặng vẫn đeo cùng thương nhớ

nhớ trên đầu thèm nhớ ở trên vai

thôi phố cũ và môi cười rạng rỡ

nhớ theo trời lăn giọt mồ hôi

.

Đồi không xanh như áo mầu bám bụi

lên ngọn cờ treo một chút hương xa

cho thành phố buổi chiều mưa nghiêng sợi

viết thư tình và nhớ đến riêng ta

.

 Hoàng Xuân Sơn

(Quang Trung, 12/70)

*Trích báo Văn 1970.


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

unnamed

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị phương Trâm

U  N  N  A  M  E  D

Stepping out into the wind

it has never been so cold

thought I was used to it all void of a shiver

the exhaustion to the bone

A lifetime as a masked knight

the streets. the silenced markets. the home extensions

I’ve been out of touch for so long

the road rules now piled up at the folk of the road

Scraping off each fret on the guitar at a time

the decades of inconsequence

taking the wrong turn, too anxious to bother 

about broken bones

The afternoon flipping the spoon over

the snow fall on the cups and bowls

the scattered smoke across the years abstained from smoking

the coughs as long as my walking stick

There hasn’t been a year as sad as this year

imagined the folded arms staring out at the sea

a southern hemisphere inhabitant’s summer

life giving in turns

Winter. the struggling letters, the sparse poetry

me . me. me. singing like a bell, shivering

teeth. jaw, the dramatic beat. snapping

at a verse on the other side of paradise

By the sky the clouds and wind . cuts across every alley way*

rips me apart like a human shroud

and I’m craving for the loud sobbing

the crisp laughter of the sound dark night

December 24th, 2021

______

C  H  Ư  A    C Ó   T  Ự A    Đ Ề

Tôi bước ra đường trời xé gió

chưa năm nào lạnh như năm nay

tưởng đã quen mà chưa từng biết

rụng rời.  và mặt mũi chân tay

Một đời làm hiệp sĩ  bịt mặt

đường phố.  chợ câm.  những chái nhà  

thiệt lâu tôi chưa hề thông thạo

luật đi đường nhào tới ngã ba

Nghe như đàn tháo từng nút chặn

mấy mươi năm đời mình la cà

ở khoảng không lật mặt phía trái

bồi hồi chưa kịp ngắm xương da

Không dưng buổi chiều úp chiếc thìa

tuyết bắt đầu rơi trên ly cốc 

khói tản mạn những năm bỏ hút

cơn ho dài như chiếc gậy khua

Chưa năm nào buồn như năm này

tưởng tượng khoanh tay nhìn ra biển

mùa hè những cư dân nam bán cầu

đời nhau vẫn luân phiên hiến tặng

Mùa đông.  nốt chữ nhọc, thơ gầy

tôi . tôi.  tôi.  hát như rung chuông

răng.  hàm,  nhịp đánh tuồng.  bọ cạp

phiên khúc phía bên kia thiên đường 

Trời buông gió . và mây tràn mọi nẻo*

xé tôi đi như xé áo người

tôi thèm nghe tiếng khóc nức nở

và tiếng cười rộ một đêm thâu

Hoàng Xuân Sơn

Rạng ngày 23 tháng 12,2021 

*Dấu Chân Địa Đàng, Trịnh Công Sơn


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

%d bloggers like this: