an unfinished verse, a social distancing christmas

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trương Chinh

A N   U N F I S H E D   V E R S E

a  S o C i a l    Di s t a N cing    CHR  is T m a    s

.

The snowflakes drift by

a shortcut home

winter lining up 

the fragile wishful hope of the night

.

A grain of dust. and the resounds of bells

brought forth the freezing cavern of this world

a fermenting dispirited battlefield

a season in sediments, the sudden swells

.

Supposed we face each other

via a cake carver

a surmise circled inside a fence

a conquest in barbed wire.

.

(December 2020)

_____

Đ  O  Ạ  N   V  I  Ế  T   D  Ở   D  A  N  G

 m Ù a  g i Á n G   s i N h   g i à n   c  Á C H

.

Những bông tuyết bay ngang

đường về nhà lối tắt

mùa đông đứng sắp hàng

đêm rất gầy thánh vọng

.

Hạt bụi.  và chuông ngân

bưng hang đời rét cóng

men dã chiến thất thần

cặn mùa sao đáy bọng

.

Giả thử ta nhìn nhau

bằng con dao cắt bánh

giả thử trong vòng rào

tràng kẽm gai hiển tích

.

h o à n g  x u â n  s ơ n

21 decembre 2020


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

don’t say

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

D O N’T   S A Y 

.

What’s accidentally revealed in one’s eyes

actions have always spoken louder than words

don’t. don’t say it

be still.

even as shining brilliant stars 

the promises were already broken

upon the tip of the garden post, fireflies

the noctilucent clouds lighting up who’s sad face

*

hunched over still.

.

(December 2021)

_____

Đ Ừ N G   N Ó I

.

Trong con mắt lỡ xói mòn

hình vóc xưa đã hoa ngôn cùng đời

đừng.  em đừng nói

im.

thôi.

tiếng thề đã vỡ cùng thời trăng sao

điểm lân tinh mút ngọn sào

dạ quang chiếu sáng mặt nào âm u

*

người vẫn ngồi với thu lu.

//

@hxs.5december21


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

holding back

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

h o l d i n g   b a c k

   [your name on my lips is the sweet silence

                                 . . .an aching scar in my heart]

                                                      đoàn minh đạo

the awakening 

tenderness of a kiss

the chills on fingers in 

an unreachable 

dream

*

a lingering silky mist, 

the breath of the river

a mere 

moment frozen 

upon anticipating sandy lashes

*

stayed, 

gosh staying put for so long

dependent on what has been set in stone

written 

in the stars

*

[the friends not noted.  constant]

together with you turned a page of endearment

*

the bridge at dusk. water. running still

to people’s shock 

the meaning of it all 

drifting along

*

when and what, 

nothing is worth the bother

the affectionate moments 

in turns 

say their goodbyes

—–

April 2022

g  i  ữ   l  ạ  i 

                           [tên em dấu mật trên môi

                                 . . .vết thương tật tim tôi]

                                                      đoàn minh đạo

nồng nàn

thức giấc môi hôn

rồi tay hứng lạnh

giữa cồn mơ

                         xa

*

tơ sương đỏng đảnh

dụy hà

vướng thầm một chút

my sa

bồi hồi

*

ôi từ lâu

             vẫn

yên ngồi

theo năm tháng của sao trời

lụy

băng

[những người bạn không quyển.  hằng]

cùng em lần giở một trang

úa tình

mà cầu chiều.  nước.  vẫn nghinh

rót ai xanh mặt

giữa hình tượng

      trôi

khoảng cách nào vậy, nhé

thôi 

đan tay tháo gở

lần hồi

biệt

ly

*

H o à n g X u â n S ơ n

21/5/2013


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

ungrateful cruelty, dusk

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Thị Phương Trâm

U N G R A T E F U L    C R U E L T Y,   D U S K

the ungrateful cruelty of dusk

down the walkway someone’s footprints 

a pillar of society. clean hands through the rocks

discoloured scattered sound in every laden step

,

say forgetting be it a lighter heart

carefree. drifting like clouds, hair locks in the breeze 

standing there counting all the different coloured balloons

the hoarse drumming of deadly silence

,

like the inevitability of a coming storm

the godly land of blades

I don’t know and I can’t remember

how the clean slash happened to be there

,

our ungrateful cruelty upon dusk

a heard in a drama of inhumanity

where is the truth amongst the warp rambling souls

whose hair is touched by a touch of grime and dust

July 2022

[ HOPLUU.NET ]

https://hopluu.net/p133a3873/b-a-c-a-c-c-h-i-e-u

B  Ạ  C    Á  C,    C  H  I  Ề  U

 )(  )(

chiều bạc ác thôi thì bạc ác

những đường cầy kéo chạy thân đi

cột sống.  tay thiêng và mầm đá

vàng gieo âm từng bước nặng trì

,

cứ tưởng quên đi thân bồng.  nhẹ

tếch.  mây trời tóc bay bay lên

rồi đứng lựa hết màu bong bóng

chiếc lùng tung gõ khan điệu thầm

,

như cơn sấm lùa dông sộc tới

xứ phong thần của những ngọn dao

tôi không biết và mình chẳng nhớ

vết cắt da ngọt xớt lúc nào

,

chiều bạc ác ta cùng bạc ác

xúm nhau chi những tuồng bất nhơn

đâu sự thật hồn xiêu phách tán

sợi tóc ai dính một chút nhờn

)(

h o à n g  x u â n  s ơ n

23 Juin, 2022

*


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

I am very much me

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

I  A M   V E R Y   M U C H   M E

.

In my solitude stirring

there in a secluded corner the drunken singing

the entire previous day it rained yet

through the gaps escapes the rhythmic yearning

alone

(still)

alone

approaching whom amidst the dawn wavering

alone sometimes it’s poetry

singing.

amongst a dusty refuge

.

(October 2021)

_____

R Ấ T  M Ì N H

.

Trong khóe im riêng tôi nghe

thinh không một giọng hát nhè nhè say

hôm qua mưa đổ nguyên ngày

mà khe âm vẫn còn rây điệu tình

thì một mình

(vẫn)

một mình

ai lui tới giữa bình mình vật vờ

một mình có khi rất thơ

hát. 

và nghe giữa bụi bờ dung thân

.

)))

h o à n g  x u â n  s ơ n

29 Sept. 2021


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

I’m living in the middle of the forest of my memories

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photopraphy: Nguyễn Thị Phương Trâm 

I’m living in the middle of the forest of my memories

to count 

on only

a few

spindly twigs

(((

November 2021

_____

Tôi sống với một rừng kỷ niệm

rồi chỉ đếm

những cành

nhánh

khẳng khiu

(((

171121@hxs


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

The Refrain of Ukraine

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

THE REFRAIN OF UKRAINE 

I broke my glasses

Peeled off both irises

Thought life was blind

The aching truth

Those people

Don’t know from where

The rumbling sound of souls

The open graves

The rumbling of Russian tanks

Artillery

They shot at the people

Ukraine oh Ukraine

The resilient people of Ukraine

In a united front fought

In their homes are the enemy

Woman hand in hand in combat

Let’s go to shelter

Oh those older and little babes

We will stay

In the spirit of our leader, Zelensky

No one will give us 

The blue colours of the sky

The yellows of wheat flowers

The blooming brilliance

Hey you, you don’t belong on our land

Go home to your waiting mothers my friend

Poutine Putin

He’s a liar

We want peace

We want to heal

We don’t want death

From an imposter

We should save guard 

The true meaning of peace

We will win

Ukraine oh Ukraine

)( )( )(

March 15, 2022

ĐIỆP KHÚC UKRAINE

Tôi bẻ gọng kính

Lột hai tròng mắt 

Tưởng đời đã mù

Cơn đau sự thật

Bọn chúng bọn chúng

Không biết từ đâu

Rầm rập âm hồn

Mở toang cửa mả

Rầm rập Nga tăng

Binh đoàn đại pháo

Chúng nã vào dân

Ukraine Ukraine

Họ đã kiên cường

Đồng lòng chống trả

Giặc đã vào nhà

Đàn bà cũng đánh

Hãy đi lánh cư

Người già em bé

Chúng tôi ở lại

Cùng tinh thần Zy*

Không ai cho ta

Màu xanh của trời

Sắc vàng bông lúa

Rực ngời tâm hoa

Anh bạn xâm lăng

Về đi mẹ đợi

Poutine Putin

Là tên nói dối

Chúng tôi muốn yên

Chúng tôi muốn lành

Không muốn cái chết

Đến từ ngụy danh

Chúng ta gìn giữ

Chính nghĩa hòa bình

Chúng ta sẽ thắng

Ukraine Ukraine

)(  )(  )(

Hoàng Xuân Sơn

14 Mars 2022

*Zelensky, tên vị nguyên thủ quốc gia Ukraine đương nhiệm.


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

%d bloggers like this: