Commitment

A poem in Vietnamese by Sấu Mã
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

COMMITMENT

.

I have nothing to give in return

A smile a look a “like”

An idle sigh

.

This  gratitude

I’ll set free in the wind

Can you see the foot of the wind sometimes fast sometimes slow

.

I’ll send with the rain

A quick drop an odd drop

Not raindrops but words

.

Occasionally I ask the dark night

You unbeknown

Your deepest sleep so

.

In my last gratitude

I will give myself back to the earth and sky

Follow the wind follow the rain to accept a thousand commitments

.

December 2018

_____ 

ỦY THÁC

.

Tôi có gì để đáp lại 

Một nụ cười một ánh mắt một like

Một vu vơ thở dài

.

Biết ơn này

Tôi thả trong gió

Bạn có thấy bước chân gió khi nhanh khi chậm không

.

Tôi gửi theo mưa

Giọt mau giọt thưa

Không phải mưa mà là lời nói

Có khi tôi nhờ đêm tối

Bạn chẳng hay đâu

Vì sao bạn ngủ giấc sâu

Cuộc tạ ơn cuối cùng

Tôi trả tôi cho trời đất

Theo gió theo mưa nhận ngàn ủy thác…

17/12/2018


Sấu Mã, the poet is a retired professor living in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Movement

A poem in Vietnamese by Sấu Mã
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photographt: Nguyễn Thị Phương Trâm

Thơ của Sấu Mã đến với tôi không phải là một cái duyên mà là “inevitable” một sự xác xuất. Những lời thơ của SM đối với tôi vừa nhắc nhở, và vừa an ủi, ai mà chẳng phải đối với con ma của thời gian. 

Reading SM’s poetry to me isn’t fate but more of an inevitable probability. His poetry to me is a reminder and consoling, no one can avoid the need to eventually face the ghost of time.


MOVEMENT

.

You sir

A hundred faces in a gallery

Each day the profile changing

.

Fret naught the familiar face unfounded

One day shall be allowed to be hung

Just practice shaking hands with strangers

.

The old friend then see

Don’t hesitant be

Remember to note all the colourful movements

.

Facing – the person or ghost

Don’t scream

He looks at you much the same

Why fidget

Appropriated from you sir – confront the gallery

One face and…

.

Together join the club of disguised 

.

August 2019

_____

CHUYỂN ĐỘNG

.

Anh 

Bảo tàng trăm khuôn mặt

Hình đại diện thay đổi từng ngày

.

Bạn chớ buồn khi chưa thấy mặt quen

Một buổi kia sẽ được treo lên

Giờ hãy tập bắt tay người lạ

.

Rồi khi gặp cố nhân

Bạn chớ lần khân

Nhớ ghi nhận những sắc màu chuyển động

.

Đối diện – người hay ma

Bạn đừng la

Anh ấy nhìn bạn cũng tương tự

.

Lăn tăn gì nữa

Mượn từ anh – bách diện bảo tàng

Một mặt người và…

.

Cùng nhập hội hóa trang.


Sấu Mã, the poet is a retired professor living in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Absence

A poem in Vietnamese by Sấu Mã
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

In a class call

Serious or chaotic

He was in

Seconds of awkward silence

.

He acknowledges

He’s there

Everyday

A cold pot of tea

.

The tea leaves moulding

Resounding

In oblivion in darkness

No one should open the lid

.

In truth, he didn’t know where he’d been..

.

August 2020

_____

VẮNG MẶT

.

Trong mọi cuộc điểm danh

Nghiêm trọng hay xô bồ

Anh

Mấy giây ắng lặng

.

Chỉ anh biết

Anh vẫn đó

Mỗi ngày

Như bình trà nguội

.

Bã trà lên men

Ngân nga

Trong lãng quên trong tối đen

Đừng ai mở nắp

.

Thực ra anh cũng không biết anh bỏ đi đâu.

.

6/2/2017 


Sấu Mã, the poet is a retired professor living in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Leaving

A poem in Vietnamese by Sấu Mã
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

The journeys listless

After this journey be others still

The mountainous avalanche journeys

.

Stop packing

The deep had to yawn

Fine you may bite

.

I am not leaving.

.

June 2019

_____

RA ĐI

.

Thẫn thờ những cuộc ra đi

Sau ra đi này còn ra đi nữa

Những ra đi núi lở

.

Ngừng xếp hành trang

Vực sâu đã ngáp 

Ừ cho mày đớp 

.

Mình không ra đi.

 .

24/5/2019


Sấu Mã, the poet is a retired professor living in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

An old season

A poem in Vietnamese by Sấu Mã
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

Wanting to download an old season

Pondering which folder it should go

Would lose its scent as background

A hassle to find if hidden

Fingers clicking ebbs and tides

… stretching long then… drifting… .

.

March 2019

***

MÙA CŨ

.

Muốn download một mùa cũ

Phân vân biết để vào đâu

Đặt màn hình sợ bay hương

Giấu kín muốn tìm lại ngại

Ngón nhấp nhổm đứng ngồi

… nguýt dài và… trôi… .


Sấu Mã, the poet is a retired professor living in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet. and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Rain artist

A poem in Vietnamese by Sấu Mã
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

RAIN ARTIST

.

Drew flowers

Without the blooms

Just stems

.

The portrait denied display

Seems inhuman

The dragonfly

Perched on the stem tip

.

After many years forgets to fly.

.

April 2019

_____ 

HOẠ SĨ MƯA

.

Vẽ hoa

Không tràng hoa

Chỉ cuống

.

Bức tranh bị từ chối trưng bày

Thấy bất nhẫn 

Con chuồn chuồn

Đậu lên đầu cuống

.

Bao năm rồi quên bay.

.

22/4/2019


Sấu Mã, the poet is a retired professor living in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Dining room still life after some shuffling

A poem in Vietnamese by Sấu Mã
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

DINING ROOM STILL LIFE AFTER SOME SHUFFLING

.

The vase didn’t fall

The glass didn’t break

.

The apple didn’t roll-off 

Still drew a soft brown-red hue

.

Not a crack on the bowl

Lucent

.

The teapot’s spout unchipped and the set of six whole

Gravitating on the tray

.

The ambient pure

Shadows of vague green foliage awash the white wall

.

“Art or Politic”

Draw whatever. 

.

April 2019

_____

TĨNH VẬT PHÒNG ĂN SAU XÔ XÁT

.

Bình hoa không đổ

Kính không vỡ

.

Quả táo chẳng lăn đi đâu 

Vẫn hắt một vầng đỏ nâu dịu dàng

.

Vành bát không chút mẻ

Sáng bóng

.

Ấm không sứt vòi chén nguyên sáu chiếc 

Xúm xít trong khay

.

Không khí trong vắt

Tường trắng bóng lá xanh mờ

.

Art or Politics

Vẽ gì chả được.

.

11/5/2016


Sấu Mã, the poet is a retired professor living in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

The scent of poetry

A poem in Vietnamese by Sấu Mã
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

Outbidding the entire autumn

Binding numerous seasons of poetic 

Blooms of pomme de lait

.

Night

Ajar

Sticky thick with the sweet smell of poetry 

.

September 2019

_____

MÙI THƠ

.

Bao thầu cả mùa thu

Buộc nốt mấy mùa thơ

Hoa sữa

.

Đêm

Hé cửa

Đùng đục một mùi thơ nẫu lòng.

.

26/9/2019


Sấu Mã, the poet is a retired professor living in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

%d bloggers like this: