Persistent still is the wind by the river

A poem in Vietnamese by Trúc Thông
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

Persistent still is wind by the river

.

The rustling dried leaves by the river

The persistent is the wind, waiting by the river

Waiting for your  return

Home, for the last time… Just this once

Return to love the running waters

Return to the melancholy of your youth

Save the last teardrop

My father’s form across your grave, mother

The old areca tree, the porch

Feel once more from the wind by the river

Allow me mother, to shorten your path home

Once more… Before you depart, oh slower, please slower still

.

December 2021

_____

Bờ sông vẫn gió

.

Lá ngô lay ở bờ sông

Bờ sông vẫn gió người không thấy về

Xin người hãy trở về quê

Một lần cuối… Một lần về cuối thôi

Về thương lại bến sông trôi

Về buồn lại đã một thời tóc xanh

Lệ xin giọt cuối để dành

Trên phần mộ mẹ nương hình bóng cha

Cây cau cũ, giại hiên nhà

Còn nghe gió thổi sông xa một lần

Con xin ngắn lại đường gần

Một lần… Rồi mẹ hãy dần dần đi


Trúc Thông (1940-2021), the Vietnamese poet was born Đào Mạnh Thông in the province of Bình Lục, Hà Nam. Other pen names: Linh Vân, Chiêu Thương. Genre of composition: poetry, critical theory and educational research. He was an editor for the Literature Department of the Voice of Vietnam. 

Published work:

– Chầm chậm tới mình (NXB Tác phẩm mới, 1985)

– Maratông (1993)

– Thời yêu thương của Đào Cảng

– Một ngọn đèn xanh

Source: thivien.net

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

%d bloggers like this: