Clouds

A poem in Vietnamese by Vũ Hoàng Thư
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
PHotography: Nguyễn Thị Phương Trâm
a cloud 
you appeared
I was just there 
seemed like 
I stared
but 
watching 
the clouds drifting 
in the breeze
rather 
nothing new
truly is 
neither this nor 
ever
that 
mây
em về ta chẳng bước
nhưng
đứng yên
không hẳn đã dừng lại đây
đôi khi như
đợi chốn nầy
thật ra
nhìn
gió
và
mây
vẫn thường

Vũ Hoàng Thư, born Võ Anh Tuấn 1949 in Hue, Vietnam. The poet and translator, head editor of bienkhoi.com currently lives in Fountain Valley, California.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Poetry

A poem in Vietnamese by Vũ Hoàng Thư
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

Poetry is never fully revealed? Or is it because we can never wholly understand Poetry? These are the questions that may take more than a lifetime to answer, it is something we all strive for, an unattainable goal, it continues to evolve in vain in the minds of those who compose poetry. Otherwise Poetry will cease to exist.

Poetry

poetry,

an inspired thought

a strand of silk

why worry?

a glimpse

of

gosh

possibilities.

poetry,

oblivious

to time,

not any kind of rendezvous

a privy calling

or soul mating.

poetry,

far yet

at hand

arms wide open

to nothing but the mist

poetry,

taking flight

without a word,

the swallow’s shadow

soundlessly greets

welcome.

though

now and then

there about

the verses are audible

reaches the high notes

in a promise to return.

Thơ không bao giờ nói hết? Hay ta không thể nói hết về Thơ? Một câu hỏi muôn đời vì Thơ là một cái gì ta vươn tới, một mục tiêu bất khả đạt, nó tiếp tục di dời trong vô vọng của kẻ làm thơ. Nếu không Thơ sẽ ngừng hiện hữu.

Thơ

thơ,

ngẫu nhĩ

vương sợi tơ,

trầm trọng chi?

một thoáng

khơi

vơi

cùng.

thơ,

vô tư

với ngàn trùng,

không hò hẹn,

gọi riêng, chung,

ân cần.

thơ,

xa ngái

trong khoảng gần,

dang tay với,

sương khói hân nhiên mời.

thơ,

vụt cánh

không cất lời,

một bóng nhạn

vẫy tiếng mời 

vô thanh.

đôi khi

nhịp nhàng quanh,

tiếng ly tao

hẹn thái thanh 

tương phùng.

July 2021


Vũ Hoàng Thư, born Võ Anh Tuấn 1949 in Hue, Vietnam. The poet and translator, head editor of bienkhoi.com currently lives in Fountain Valley, California.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

She’s armed with an onslaught of undercurrents

A poem in Vietnamese by Vũ Hoàng Thư
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

I don’t know if I deserve it, nhưng, em xin cám ơn anh Vũ Hoàng Thư thật nhiều. Thank you for helping me accept who I am. Sometimes she is a stranger to me, this other part of “dược sĩ”.


Cô ấy mang những đợt sóng ngầm dữ dội

âm ỉ cuộn tròn dưới bề mặt một đại dương thẩm nắng

thuyền sẽ căng gió đợi chờ buồm lộng

và viễn khơi gọi lời

ngày ấy

khi bất trắc biến thành cánh hải âu tung trời

cô xòe tròn đôi mắt

ôi đời

những ngọn hồng lạp nhỏ nhoi dưới bến.

She’s armed with an onslaught of undercurrents

firmly curled up tidal waves beneath an ocean steeped in sunlight

sails, drawn and ready for the wind

ready for the call out to sea

on a day 

cornered turns into wings of seagulls fly across the sky

her eyes, round and wide 

gosh

the tiny burning flames at the foot of the landing. 

thơ Vũ Hoàng Thư

[August 2022]


Vũ Hoàng Thư, born Võ Anh Tuấn 1949 in Hue, Vietnam. The poet and translator, head editor of bienkhoi.com currently live in Fountain Valley, California.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Who am I

A poem in Vietnamese by Vũ Hoàng Thư
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Thị Phương Trâm

***        W h o  a m  I

Who am I?

the sunlight, clouds, lips, the wind

the dying moments

the calling upon time

the sunlight,

on scented locks of hair 

clouds,

the long journey paused on deserted isles

lips,

the fumbling clumsy verse

the wind,

by me upon whose lips whose cheeks

Who am I?

earth, water, fire, air…

one day shall

return to the ashes of long ago 

earth,

the source of your legend

water,

the forever cascades which hugs you

the wind

wraps endless your throat the lustre of jade 

fire,

the warmth of your love, and that part of me

[26/07/2021]

***       Ta là ai

Ta là ai?

nắng, mây, môi, gió…

tuế nguyệt phôi pha

gọi tháng ngày 

nắng,

đậu tóc thơm người buổi nọ

mây,

chồn chân dừng hải đảo buồn

môi,

mấp máy lời thơ vụng dại

gió,

cùng ta ghé má môi ai

–           

Ta là ai?

đất, nước, gió, lửa…

một ngày

về cát bụi xa xưa

đất, 

tìm lại mầm em cổ tích

nước, 

ôm em lưu lượng hằng hà

gió,

lùa gáy em tròn ngọc bích

lửa,

ấm tình em và chút ta

–        

Vũ Hoàng Thư

(Oct. 2012)

———————————


Vũ Hoàng Thư, born Võ Anh Tuấn 1949 in Hue, Vietnam. The poet and translator, head editor of bienkhoi.com currently living in Fountain Valley, California.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Wisteria

A poem in Vietnamese by Vũ Hoàng Thư
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh
***  	W i s t e r i a 

I’m an explosion of purple
	first thing in the morning
wisteria weeping 
me begging the day to come along
in sweet words
the blooms awaken
folk verses turning over a new page of spring
what magical language
may be more flawless
than the wandering
	branches of blossoms
does it bother you dear?
embarrassed you?
that I’m suspicious by all the purple
vines and branches wrapped around
	a half mesmerised soul
the nameless song
	in my heart
in all my wisom
	a home
steeped in the scent and hues of eggplant
its purest form
---
April 2022
***  Tử đằng

tôi bừng tím
     buổi sớm mai
tử đằng rũ
tôi rủ ngày rong chơi
hoa trở dậy
     ngọt tiếng lời
bài dao ca mở trang đời xuân xanh
diệu ngữ nào
thượng thừa thành
bất ngờ giong ruổi
     đơm cành phương nghi
em có ngại?
ngượng ngùng chi?
mà tim tím gọi hồ nghi tôi về
cành nhánh quấn
     nửa hồn mê
vô thanh tôi hát
     không đề bài ca
tuệ trung tôi
     một cõi nhà
ươm màu hương thủy
tím cà nguyên khê
/
Vũ Hoàng Thư
03/2017

Vũ Hoàng Thư, born Võ Anh Tuấn 1949 in Hue, Vietnam. The poet and translator, head editor of bienkhoi.com currently lives in Fountain Valley, California.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Which half?

A poem in Vietnamese by Vũ Hoàng Thư
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

W h i c h   h a l f ?

one half joking

one half fun

one sunny breeze

one moment waiting for the rain

one green spring

just right

one private thought residing

the separation overwhelming

one touch of dew

the rows of tears

one felt someone falling

the unforeseeable ups and downs

one calculating

amongst the ambiguity

one sat down

laughed about nothing at all

(October 2021)

***    Nửa nào?

một nửa đùa

một nửa chơi

một vờn nắng gió

một chờ đợi mưa

một xuân xanh

biết đã vừa

một riêng ngồi lại

ngập thừa ly tan

một sương sa

lệ luống hàng

một nghe thân ngã

những thăng trầm mù

một toan tính

giữa thật hư

một ngồi xuống

bật tiếng cười hư không

Vũ Hoàng Thư

02/2013


Vũ Hoàng Thư, born Võ Anh Tuấn 1949 in Hue, Vietnam. The poet and translator, head editor of bienkhoi.com currently lives in Fountain Valley, California.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

The ramble

A poem in Vietnamese by Vũ Hoàng Thư
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

the end of the rambling 

carried by daylight

awakening 

the scent of the rocky 

embankment of yesteryear 

returning in waves crashing 

an untitled melody

the echoes of a wild season

dusk upon a foreign land

(November 2021)

***          𝓬𝓾ộ𝓬 𝓻𝓸𝓷𝓰

–          

cuối cuộc rong

          ánh ngày đưa

hưng phấn dậy 

          bờ đá xưa sóng về

vỗ reo âm bản không đề

mùa hoang sơ vọng

chiều quê quán người

–          

Vũ Hoàng Thư

July 2018


Vũ Hoàng Thư, born Võ Anh Tuấn 1949 in Hue, Vietnam. The poet and translator, head editor of bienkhoi.com currently lives in Fountain Valley, California.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

%d bloggers like this: