Delete.

A poem in English by Nguyễn Thị Phương Trâm
Translator: Lê Vĩnh Tài 
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm
cái thời
bốn chấm không 4.0 cũng bấp bênh như tâm trí chúng ta
không chấm bốn 0.4
chập chờn như có như không

một cái chết chỉ là ấn vào nút delete

chúng ta delete ngay cả
những người bạn yêu thương

chúng ta enter vào
một không gian trống rỗng

rồi nói là chúng ta đã lấp đầy
như ngày xưa em chôn lấp tình yêu

November 2021
The digital era is as precarious as our mind
the flickering words are as there as they are not

Imagined a death just like that

Delete.
gone. 
deleted from all the minds of the people you love. 

An empty space 
to fill with love.

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: