the human mind

A poem in Vietnamese by Đinh Trường Chinh
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh
Published first on litviet.net

the human mind

infinite it seems

in it, you can bury a country 

bury a sea

forests

rivers

friends

in truth for some 

in the sea the dissolved bones .

.

the memories

a boundless cemetery

recall a bottomless pit

i have thrown in it entirely a treasure-trove of moments

the old crumbling eras

to be discarded

but instead i’ve chucked them in my head

and i am living

inside this cemetery

.

until

all by the earth disintegrates

leaves

an empty mind

a cemetery of recall

a bottomless

hole

.

what am I to do in the dark 

in the middle of the night

in light of liberty

hover like

fireflies ?

.

June 2020

cái đầu con người

dường như vô tận

bạn có thể chôn cả một quê hương trong ấy

chôn cả một bờ biển

chôn những cánh rừng

những con sông

chôn cả những bạn bè

có đứa thật sự

xương đã tan dưới bờ biển ấy.

.

trí nhớ là

là một nghĩa trang mênh mông

ký ức như cái hố không đáy

tôi đã thả vào đấy cả kho tàn thời gian

thứ thời gian cũ nát

muốn vất đi

tôi lại quăng vào chính cái đầu mình

và tôi đã sống trong

chính nghĩa trang tôi

.

đến khi

tất cả trôi vữa vào đất

chỉ còn mỗi

cái đầu rỗng tuếch

một nghĩa trang trí nhớ

hay cái hố đáy

mênh mông

.

tôi sẽ làm gì trong màu đen

của đêm

trong ánh sáng tự do

như những con đom đóm

đang vờn bay quanh mình ?


Đinh Trường Chinh, the poet and artist, was born in 1970 in South Vietnam. The poet currently works in IT in Virginia, U. S. A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

9 comments

      1. Oh Tram.. that’s right .. I forgot that.. thanks for the reminder and apologies for getting it wrong. you’re so welcome. Love your work! I just can’t read that many and like in a day so I do hope you understand.. ❣️

        Liked by 1 person

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: