cheer leading

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

C H E E R L E A D I N G

))

clap and shout cheer on 

the terrible poem I composed

remove all the disguise

and smile as though incognito

.

D E B T

))

if you were addicted to my poetry

it doesn’t sound so bad

if you’re sick of my poetry

then happiness is the debt paid

.

A H  Y E S  A H  N O  I C A N ‘ T  R E C A L L

.

it slipped my mind so I remind myself

not to rush into anything

not to rush to get up

not to rush in getting out of bed

{ spit in the rush }

not to rush when it comes to personally hygiene

not to rush in love

not to be in a rush to ejaculate(no quickie)

))

then it occurred to me

life is a series of quick breaths

the heaving rush

.

August 2021

H O Ạ T   N Á O

))

hãy rầm rộ khen lên

bài thơ tôi dở quá

hãy tháo hết mặt nạ

và cười như ngụy trang

N  Ợ

))

em mà ghiền thơ anh

nghe ra cũng đỡ khổ

em mà chán thơ anh

thiệt mừng như hết nợ!

C H Ợ T  N H Ớ  C H Ợ T  Q U Ê N

tôi vẫn quên hoài dù tự nhủ

đừng làm bất cứ gì đột ngột

vùng dậy đột ngột

ra khỏi giường đột ngột

{ khạc nhổ đột ngột }

vệ sinh cá thể đột ngột

yêu đương đột ngột

xuất t(rì)inh đột ngột

))

tôi chợt nhớ ra rằng

cuộc đời đang hít thở

đột ngột

( ( ( (

h o à n g  x u â n  s ơ n

12-29 tháng bảy, 2021


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: