If ever in the days to come

A poem in Vietnamese by Nguyễn Bắc Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


If ever in the days to come

A cold night in Phù Cát

In second lieutenant Hồ Bang’s grass hut

A warm friendship like wine buried for years in the ground

A lingering parnassian tale

Sometimes I think, me alone in this world is enough

Since the hoard does nothing but dirty the water

Then again, to have friends 

The warmer the adventure arms in arms 

Since one woman is like any other

So I say, I should simply forget her

But women are not all the same

Hence forever are the flickering memories

Though I rip out a page on the calendar everyday

Time refuses to move on faster

Though the ancestral beginning is nothing but betrayal and darkness

How could I possibly leave and never return

_____

FEBRUARY 2022

_____

Mai sau dù có bao giờ

Đêm Phù Cát ngoài trời rất lạnh

Nhưng trong ngôi nhà tranh của Thiếu uý Hồ Bang

Có tình bạn nồng nàn như rượu chôn nhiều năm dưới đất

Có câu chuyện tình thi vị mang mang

Đôi lúc nghĩ trời sinh mỗi mình ta là đủ

Vì đám đông quậy bẩn nước hồ đời

Nhưng lại nghĩ trời sinh thêm bè bạn

Để choàng vai ấm áp cuộc rong chơi

Vì đàn bà người nào cũng như người nấy

Nên ta bảo mình thôi hãy quên em

Nhưng đàn bà đâu phải người nào cũng như người nấy

Nên suốt đời ta nhớ nhớ quên quên

Dù mỗi ngày ta xé đi năm mươi tấm lịch

Nhưng thời gian đâu có chịu trôi nhanh

Dù đen bạc là nơi cố xứ

Nhưng đi biền biệt cũng không đành

Nguồn: Nguyễn Bắc Sơn, Chiến tranh Việt Nam và tôi, NXB Đồng Dao, 1972


Nguyễn Bắc Sơn (1944 – 4/8/2015) the poet was born and died Nguyễn Văn Hải, in Phan Thiết, Bình Thuận.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: