8 Prayerful Odes

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

8 Prayerful Odes

1

your prayer

like the rain

shall steep you in the soul 

of God…

2

You won’t pray

because it will give you hope

You won’t hope

because with hope

you won’t be able to see the truth

You won’t see the truth

because you reside in a deceitful land

You won’t pray

you’re alive

3

I’ll pray for you

even when I’m not looking

I can still see

Lips unmoving

but I can still communicate

I hear your voice

and I can discern that the burning smell is your hair

I’ll pray for you

though I may not touch you

as I would hold my lover

4

I’ll pray for you

but you shouldn’t pray for me

head for the sky, you should fly

I have myself

these two cold hands

these two tired feet

a ruffled head of hair

I have nothing left to say

about my country…

5

there are the days

one’s life passes by

on a prayer


6

don’t pray for death

pray for what remains of this world

they’re living still

as so are the billows of your breath

don’t pray for revenge

pray for self-possession

don’t pray for fame

God needs only your name

7

Pain is a jade boulder

requiring a chilling idol of remembrance

full of regret

You should pray for a hammer

and a chisel

8

You’re on a cloud floating by

I don’t know how to fly, I pray

so you can see me say

in your dreams

.

November 2018

_______

8 Bài Thơ Cầu Nguyện

 

1

Lời cầu nguyện của bạn

như mưa

sẽ ngâm bạn vào linh hồn

của Chúa

2

Bạn không cầu nguyện

vì nó sẽ làm bạn thêm hy vọng

Bạn không hy vọng

vì nó sẽ làm bạn không nhìn thấy sự thật

Bạn không thấy sự thật

vì bạn sống trong một đất nước gian dối

Bạn không cầu nguyện

bạn đang sống

3

Tôi cầu nguyện cho bạn

dù mắt không nhìn

tôi vẫn thấy

Đôi môi bất động

nhưng tôi vẫn nói chuyện

Tôi nghe giọng nói của bạn

và tôi biết mùi khét là tóc bạn

Tôi cầu nguyện cho bạn

dù tôi không thể chạm vào bạn

như tôi vẫn ôm em

4

Tôi cầu nguyện cho bạn

nhưng bạn đừng cầu nguyện cho tôi

bạn cứ bay lên trời

Tôi còn một mình

hai bàn tay lạnh

hai bàn chân mỏi

mái tóc rối

Tôi cũng không có gì để kể

về đất nước tôi

5

Có những ngày

đi qua đời người

nhờ lời cầu nguyện

6

Đừng cầu nguyện cho cái chết

hãy cầu nguyện cho phần còn lại của thế giới

họ vẫn còn sống

như hơi thở của bạn

Đừng cầu nguyện cho sự trả thù

hãy cầu nguyện cho sự bình tĩnh

Đừng cầu nguyện cho sự nổi tiếng

Chúa chỉ cần cái tên của bạn

7

Đau đớn đã như tảng đá cẩm thạch

mọi người cần một bức tượng

nhớ, xót xa và lạnh

`

Bạn hãy cầu nguyện xin một cái búa 

và cái đục

8

Bạn đang trôi trên đám mây

tôi không biết bay, tôi cầu nguyện

để bạn vẫn nhìn thấy tôi

trong giấc mơ của bạn


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

5 comments

 1. I adored every poem dear Nguyễn. And another poem for you.
  “My father was a soldier.
  He saw two wars and when I was leaving for my war.
  I knew he was praying for me.
  He was the toughest man, I ever knew.
  I saw tears in his eyes as I deployed for another USA conflict.
  Now today.
  I am the grandfather and I pray for my grandchildren.
  I won’t be the man with tears in his eyes,
  watching his grandchildren be deployed for a forgetful government.”

  Liked by 1 person

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: