August Verses

A poem in Vietnamese by Đinh Trường Chinh
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

August Verses

.

August 2019

1.

Summer fell smoothly

as the Sun burn the limit of dusk

a firm stirring within the pebbles 

savouring the taste of the descending spirit

ash clouds afar.

.

the boulder of time

slips and slides grounding down the lush hill locks

me begging to behold 

the bitten imprint of dusk

in the death of the Sun.

.

igniting strings of fuzzy smoke

ingesting the afar clouds

ashes in bits and pieces

dissolving amber.

_____

Vài Đoạn Đạo Tháng Tám

ngã mượt mùa hạ

mặt trời thiêu chu vi chiều

khuấy mảnh đá trong

ngậm mùi rượu xuống thấp

mây tro xa.

.

tảng đá thời gian

lăn tuột nghiến đồi xanh

ta xin giữ lại

dấu răng chiều

nơi mặt trời mới chết.

.

đốt sợi khói bảng lảng

nuốt mây xa

còn đây chút tro

tan nồng.

2.

thrown the ash clouds

upon an awakening canvas

skimming past the afternoon

through these hands slips the topsy turvy dreams

crumbling in an insomniac’s eyes.

.

stir the bottom of the glass the last bit of clouds

wait for the night

wait for the dreams to drift away.

to return again.

.

at the cusp of Yin.

wrapped in her unfurling soft hair I’m swallowed whole

night holding onto dreams flew… 

_____

ném mảng mây tro

lên khung vải bỗng thức giấc

trôi lướt chiều

cạn ngược giấc mơ vuột khỏi bàn tay

y thức mòn trong mắt.

.

khuấy mây tan trong đáy ly

chờ đêm

chờ những giấc mơ trôi đi.

lại trở về.

.

ở cửa âm. 

em khoác loãng thân tóc mềm cuốn ta đuối nghẹt

đêm níu giấc mơ bay…

3.

the sea. breathe like the sea.

the panting waves.

the exhausting dunes

tirelessly sending away the dreams

the empty bottles thrown away

the dumb thoughts like boulders

drifting into the cosmos

the hellish sea. bury for me the verses.

in a space true.

.

the sea. perished..

_____

biển. hãy thở như biển.

hào hển sóng.

bãi cát mệt nhoài

nhoài xa trôi giấc mơ 

ta ném những vỏ chai

ném ý thức ngu muội như tảng đá

trôi lênh vào vũ trụ

địa ngục biển. chôn dùm ta những bài thơ.

trong khoảng trống có thực.

.

biển. đã chết.

4.

be it nostalgic at the end

the colours thrown away

the knock of the scythe 

early one night.

.

whisking away.

the face of an artist panting waiting.

in the last breath gasping.

yet farewell the last stroke of colour. barely thrown.

.

pity the impeded birds

returning to night the tombs

perching the length of night steeped in human sweat

closing their eyes for the last time knocking upon the world

free falling goodbyes

passing the canopies

a star dawning late

an evident of tardiness

in the hall of human monuments

_____

hãy hoài niềm sau cuối

những vệt màu ném đi

tiếng gõ cửa lưỡi hái

sớm một đêm.

.

hái đi.

khuôn mặt người họa sĩ hổn hển chờ.

nghẽn đứt hơi thở.

chưa kịp vẫy chào vệt màu cuối. trót ném đi.

.

thương lũ chim tật nguyền

bay về đêm bia mộ

đậu vãng đêm dịu đắm hơi người

vừa nhắm mắt cuối ngõ trần gian

thả đi cả lời tiễn đưa

qua tàn lá

có vì sao mọc muộn 

như chứng nhân đến trễ

nơi hành lang bia người.

.

08.09.2000

đtc


Đinh Trường Chinh, the poet, and artist was born in 1970 in South Vietnam. The poet currently works in IT in Virginia, U. S. A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: