In the middle of the desolation of the human heart

A poem in Vietnamese by Nguyễn Văn Gia
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

The truth is not always

obvious

What is gone 

do not necessarily wants to be found

No matter how brilliant the light

staying up night after night

The love lost 

washed away by the rain, the endless clouds

/

Who said distance

makes the heart grows fonder

It is nothing 

short of a cliche

From their side of the globe –

the returning echoes of nasty retort

Because we all believe the truth 

alone belongs to us 

/

The intellectual no different to the average joe blow

the rage

Let alone

blood is thicker than water

Spitting in each other faces –

the insults

That even God, Buddha, Allah 

were horrified

/

Silence is golden

often it’s wise to say nothing

Nodding to then shake your head

sitting on the fence

Vainly 

in search of lost time

Because there’s nothing left

amidst the desolation of the human heart

April 2022

—–

GIỮA 

HOANG MẠC 

LÒNG NGƯỜI

Chẳng dễ gì

lần ra đâu là sự thực

Và biết tìm đâu

những-thứ-không-còn

Dẫu có chong đèn

bao đêm thao thức

Những tin yêu xưa

đã rụng theo mây ngàn

/

Ai đó nói sống xa nhau

tình mới đậm tình

Ôi chuyện đó

chỉ là ngôn tình sến súa

Từ hai nửa địa cầu –

người quay về nhau xỉa xói

Bởi ai cũng tin chân lý

thuộc về mình

/

Trí thức lẫn cùng đinh

khi nổi trận lôi đình

Có kể chi

giọt máu đào hơn ao nước lã

Hét vào mặt nhau –

mạ lỵ nhau cho đã

Chúa, Phật, Thánh Thần

cũng phải thất kinh

/

Im cho nó lành

chớ há miệng mắc quai

Gật rồi lắc lâu dần

dễ thành người ba phải

Chỉ hoài công thôi

đi tìm thời gian đã mất [*]

Bởi chẳng còn chi

giữa hoang mạc lòng người.

[*] mượn ý À la recherche du temps perdu


Nguyễn Văn Gia, the poet and facebooker is a retired English professor who currently lives in Danang, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: