C’est la vie

A poem in Vietnamese by Nguyễn Đức Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

A maimed cricket

With rickety wings

No one cared about

The Ants were all over it at one summer’s end

All alone in this ugly World

Dead amongst the bamboo shoots

—–

April 2022

Cảnh đời

Có một con dế què

Cánh mòn đập rè rè

Không ai nghe

Kiến bu trần trụi cuối hè

Một mình trên Trái Đất màu mè

Nằm chết trong lùm tre

Thơ Nguyễn Đức Sơn 


Nguyễn Đức Sơn, the poet was born on November 18, 1937, in Du Khanh village, Thanh Hai district, Ninh Thuan province, originally from Thua Thien Hue. He began writing poetry very early with the pen name Sao Trên Rừng, and other pen names like Sơn Núi. On the morning of June 11, 2020, passed away at the age of 83.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

The rush

A poem in Vietnamese by Xuân Diệu
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

The rush

I want to turn off the sunlight

So the colours may not fade;

I want to hold onto the wind

So the scent may not escape.

Of butterflies the week of the honeymoon;

Here in endless green grass;

Here in flittering new leaves;

Of swallow’s serenade.

Here in lashes the flickering light;

Dawn with the return of angels knocking on the door;

January’s as delicious as lips hovering;

I’m elated. Half in a rush:

I will not wait for the summer to renew in spring.

A spring is coming is a spring passing by,

A new spring is an ageing spring,

The end of spring is the end of me.

My heart is generous but the sky is so tight,

Refusing to extend humanity’s youth,

Matters not the cycle of spring,

To come again means it shall be met.

The world may be here, but there’s no more me there,

Hence wistfully I’m even regretful of the world;

The scent of the months, the years tainted in separation,

The mournful goodbyes across the rivers, the mountains…

The perfect soft breeze through the endlessly green leaves,

Flew away sulking?

Tweeting bird songs suddenly silent,

Worried they may soon fade?

O, never! Never again…

Quick! The season is yet upon dusk

All I want is to hug

All life in budding;

I want to hold-on-to the rolling breeze the drifting clouds,

I want to be inebriated with love on butterfly wings,

I want to recall all I could in a kiss

The land, the trees, the brilliant meadows,

Till I’m drunk with the scent, till I’m full of sunlight

Till I’m satiated with the freshness and hues of the moment;

– O rosy spring, all I want is to sink my teeth into you!

_____

JANUARY 2022

_

A translation for anh Trần Trí Tuệ, to whom I was introduced Xuân Diệu’s poetry, to my very surprised the first gay Vietnamese poet, then in my research his pansexual lover Huy Cận.

_

Vội vàng

Tặng Vũ Đình Liên

Tôi muốn tắt nắng đi

Cho màu đừng nhạt mất;

Tôi muốn buộc gió lại

Cho hương đừng bay đi.

Của ong bướm này đây tuần trăng mật;

Này đây hoa của đồng nội xanh rì;

Này đây lá của cành tơ phơ phất;

Của yến anh này đây khúc tình si.

Và này đây ánh sáng chớp hàng mi;

Mỗi sáng sớm, thần vui hằng gõ cửa;

Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;

Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:

Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.

Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,

Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,

Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.

Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,

Không cho dài thời trẻ của nhân gian,

Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,

Nếu đến nữa không phải rằng gặp lại.

Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,

Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;

Mùi tháng, năm đều rớm vị chia phôi,

Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt…

Cơn gió xinh thì thào trong lá biếc,

Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi?

Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,

Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa?

Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa…

Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm,

Ta muốn ôm

Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;

Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,

Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,

Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều

Và non nước, và cây, và cỏ rạng,

Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng

Cho no nê thanh sắc của thời tươi;

– Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!

____

Đây là một trong những bài thơ tiêu biểu nhất của Xuân Diệu trước Cách mạng. Đây là tiếng nói của một tâm hồn yêu đời, yêu sống đến cuồng nhiệt, nhưng đằng sau đó là cả một quan niệm nhân sinh mới chưa thấy trong thơ ca truyền thống.

Bài thơ này được sử dụng trong các chương trình SGK Văn học 11 giai đoạn 1990-2006, Ngữ văn 11 từ 2007.

Nguồn:

1. Tinh tuyển văn học Việt Nam (tập 7: Văn học giai đoạn 1900-1945), Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, NXB Khoa học xã hội, 2004

2. Xuân Diệu, Thơ thơ, NXB Sống mới, Sài Gòn, 1971

3. Tuyển tập Tự lực văn đoàn (tập III), NXB Hội nhà văn, 2004

4. Hoài Thanh, Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam, NXB Văn học, 2007


Xuân Diệu (2/2/1916 – 18/12/1985) born Ngô Xuân Diệu, Trảo Nha was another pen name, from Trảo Nha village, Can Lộc district, Hà Tĩnh province, but he was born in his mother’s hometown Hoà Phước commune, Tuy Phước district, Bình Định province, where his father Ngô Xuân Thọ worked as a teacher and where his father met his mother Nguyễn Thị Hiệp. he lived in Tuy Phước till he was 11 years old(1927) before moving to Quy Nhơn for school. Around 1936-1937, he attained his baccalaureate in Huế. In 1937, Xuân Diệu studied Law in Hà Nội while he wrote for a newspaper, between 1938-1940 inclusively he was a member of Tự lực văn đoàn, in the same period shared an attic with Huy Cận at 40 Hàng Than.

source: thivien.net

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Spring rain (II)

A poem in Vietnamese by Nguyễn Bính
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

Spring rain (II)

The warm afternoon scent carried away by the breeze

I’m the scattered dusty rain

The intertwined mandarin and orange branches

Leaves and petals ready to scoop up the rain.

Could anyone see clearly the spring rain

The newly spun white spider web

The dry fluttering butterflies wing 

The hatless people at a festival.

The cool path from the foot of the rice stalks

Green on both sides the thriving wildflowers

The unmoving bloated ox at the top of a mound

Gobs wide open listened to the festival’s drums.

The rising mountain in a fresh hue

The train headed south in a rush

A flock of stork flew across the paddock

Formed a line of white letters

The fateful beach strewn with silky green leaves

The village side damp in fading bells

The nostalgic afternoon couldn’t let go

In the breeze the hovering misty rain.

_____

JANUARY 2022

Mưa xuân (II)

Chiều ấm mùi hương thoảng gió đưa

Tà tà mưa bụi rắc thưa thưa

Cây cam cây quít cành giao nối

Lá ngửa lòng tay hoa đón mưa.

Nào ai nhìn thấy rõ mưa xuân

Tơ nhện vừa giăng sợi trắng ngần

Bươm bướm cứ bay không ướt cánh

Người đi trẩy hội tóc phơi trần.

Đường mát da chân lúa mát mình

Đôi bờ cỏ dại nở hoa xanh

Gò cao đứng sững trâu kềnh bụng

Nghếch mõm nghe vang trống hội đình.

Núi lên gọn nét đá tươi màu

Xe lửa về Nam chạy chạy mau

Một toán cò bay là mặt ruộng

Thành hàng chữ nhất trắng phau phau.

Bãi lạch bờ dâu sẫm lá tơ

Làng bên ẩm ướt giọng chuông mờ

Chiều xuân lưu luyến không đành hết

Lơ lửng mù sương phảng phất mưa.

1958

Nguồn:

1. Quang Huy, Tuyển tập thơ chọn lọc – Thơ Nguyễn Bính, NXB Văn hoá Thông tin, 1996

2. Tuyển tập Nguyễn Bính, NXB Văn học, 1986 (có chụp bản viết tay của tác giả)


Nguyễn Bính (1918-1966) the poet born Nguyễn Trọng Bính, in Thien Vinh village, Vu Bang District, Nam Dinh province, Vietnam. He lost his mother at a young age, learned to read and write at home, and started to write poetry from the age of 13, won the Poetry Consolation Prize from Tự lực văn group in 1937 with the collection of poems called My heart and soul. A committed supporter of the August Revolution, he moved to the resistance base in Đồng Tháp Mười leading a literature and art unit. Later he was editor of the semi-independent poetry magazine Trăm Hoa, Hundred Flowers.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Endless love

A poem in Vietnamese by Huy Cận
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

I’m here, on the other side of the world you fared;

Searching over here, missing over there.

A long-distance affair, a lovesick pair

Endless sorrow over mountains to clouds declared.

.

Where you are now the sunlight’s low;

The afternoon downpour, river overflow.

The unquenchable thirst all around,

Upon dusk the flutter of bat wings sound.

.

The breeze of sad farewells says,

Missing each other to the end of days.

Alone, the blanket so cold –

My poor friend, just sad arms for a pillow.

_____

Vạn lý tình

Người ở bên trời ta ở đây;

Chờ mong phương nọ, ngóng phương nầy.

Tương tư đôi chốn, tình ngàn dặm,

Vạn lý sầu lên núi tiếp mây.

.

Nắng đã xế về bên xứ bạn;

Chiều mưa trên bãi, nước sông đầy.

Trông vời bốn phía không nguôi nhớ,

Dơi động hoàng hôn thấp thoáng bay.

.

Cơn gió hiu hiu buồn tiễn biệt,

Xa nhau chỉ biết nhớ vơi ngày.

Chiếu chăn không ấm người nằm một –

Thương bạn chiều hôm, sầu gối tay.

_____

JANUARY 2021

Source:

1. Huy Cận, Lửa thiêng, NXB Đời nay, 1940

2. Hoài Thanh, Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam, NXB Văn học, 2007


Huy Cận (31/5/1919 – 19/2/2005) born Cù Huy Cận, born in Ân Phú commune, Dương Sơn District, Hà Tĩnh, passed away in Hanoi, a poet, a political activist, a member of Vietnam Writers Association since 1957.

Source: thivien.net

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

The Refrain of Ukraine

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

THE REFRAIN OF UKRAINE 

I broke my glasses

Peeled off both irises

Thought life was blind

The aching truth

Those people

Don’t know from where

The rumbling sound of souls

The open graves

The rumbling of Russian tanks

Artillery

They shot at the people

Ukraine oh Ukraine

The resilient people of Ukraine

In a united front fought

In their homes are the enemy

Woman hand in hand in combat

Let’s go to shelter

Oh those older and little babes

We will stay

In the spirit of our leader, Zelensky

No one will give us 

The blue colours of the sky

The yellows of wheat flowers

The blooming brilliance

Hey you, you don’t belong on our land

Go home to your waiting mothers my friend

Poutine Putin

He’s a liar

We want peace

We want to heal

We don’t want death

From an imposter

We should save guard 

The true meaning of peace

We will win

Ukraine oh Ukraine

)( )( )(

March 15, 2022

ĐIỆP KHÚC UKRAINE

Tôi bẻ gọng kính

Lột hai tròng mắt 

Tưởng đời đã mù

Cơn đau sự thật

Bọn chúng bọn chúng

Không biết từ đâu

Rầm rập âm hồn

Mở toang cửa mả

Rầm rập Nga tăng

Binh đoàn đại pháo

Chúng nã vào dân

Ukraine Ukraine

Họ đã kiên cường

Đồng lòng chống trả

Giặc đã vào nhà

Đàn bà cũng đánh

Hãy đi lánh cư

Người già em bé

Chúng tôi ở lại

Cùng tinh thần Zy*

Không ai cho ta

Màu xanh của trời

Sắc vàng bông lúa

Rực ngời tâm hoa

Anh bạn xâm lăng

Về đi mẹ đợi

Poutine Putin

Là tên nói dối

Chúng tôi muốn yên

Chúng tôi muốn lành

Không muốn cái chết

Đến từ ngụy danh

Chúng ta gìn giữ

Chính nghĩa hòa bình

Chúng ta sẽ thắng

Ukraine Ukraine

)(  )(  )(

Hoàng Xuân Sơn

14 Mars 2022

*Zelensky, tên vị nguyên thủ quốc gia Ukraine đương nhiệm.


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Still game

A poem in Vietnamese by Tản Đà
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

Still Game

I’m sick of life who knew

If life’s interested in me, I’m game.

Till I’m bored to death, till sick is life,

When life is sick of each other, I’ll stop.

I.e. I’ll end it before you can even stop me,

If life still has me, then I’ll play.

People have been in the game a whole life,

I’ve but lived half a life.

At Half a lifetime, the peak of my game,

The most I will get out of life.

Is there anyone like me,

Playing with words endlessly.

Play with words to the height of ecstasy

Illuminating life via a fresh piece of the moon.

A new contemporary literary national movement,

Like a new moon, I am game.

A literary village lacklustre in competition,

Clandestine, like me and life.

Me and life forever clandestine,

The idea of ending it, life won’t let it slide.

This clandestine life refuses to let go,

Dare I travel far to betray life.

Absent for so long, life will miss me,

Missing life, I’m eager, I’ll play.

I’ll play on past this half-life,

Life’s yet halved, why would I let it go.

If I let it go, sad it will be for me,

Sad for life, less a friend.

Who’s out there is life’s friend?

Why be absent, at least participate?

No one will wait forever, who’s out there?

Or be that bored that life won’t be interested?

Like everyone else: I’m also bored with life,

Life’s losing another friend, who’s left to play?

Life shouldn’t be so boring yet,

As for being bored of the old days, I’m done.

I can still recall the time I was half-bored,

After some thought I was still game.

Obsessed with the game to the point of secrecy,

Life continues to give, how could I deny life.

How old am I to be pondering about life,

Life’s like that, how dare I end it.

Still life, still I, still the endless play,

Game until there’s more money to play.

I want to play until the very end of life,

If life never truly ends; I won’t stop.

It doesn’t matter if my life is fast or long!

Long or fast, I will play.

In a hundred years, I’ll play just as hard,

Begrudge, a million, a thousand years of never ending life.

There was a time life had cried for me.

If life did not cry, I would still play.

A hundred years just like that,

Beyond a hundred years, I assured life.

Begrudge, a million, a thousand years of life missing me.

I would let it go, I would play with life.

– 

The pen had enough, but on is the game,

Write another line for fun, ask life:

Where will this “glorious end” come from?

Can it be drawn or not? I challenged life.

_____

JANUARY 2022

Còn Chơi

Ai đã hay đâu tớ chán đời,

Ðời chưa chán tớ, tớ còn chơi.

Chơi cho thật chán, cho đời chán,

Ðời chán nhau rồi, tớ sẽ thôi.

Nói thế, can gì tớ đã thôi,

Ðời đương có tớ, tớ còn chơi.

Người ta chơi đã già đời cả,

Như tớ năm nay mới nửa đời.

Nửa đời chính độ tớ đương chơi,

Chơi muốn như sao thật sướng đời.

Người đời ai có chơi như tớ,

Chơi cứ bằng văn mãi chửa thôi.

Chơi văn sướng đến thế thì thôi,

Một mảnh trăng non chiếu cõi đời.

Văn vận nước nhà đương buổi mới,

Như trăng mới mọc, tớ còn chơi.

Làng văn chỉ thiếu khách đua chơi,

Dan díu, ai như tớ với đời.

Tớ đã với đời dan díu mãi,

Muốn thôi, đời cũng chửa cho thôi.

Ðời đương dang díu, chửa cho thôi,

Tớ dám xa xôi để phụ đời.

Vắng tớ bấy lâu, đời nhớ tớ,

Nhớ đời, nên tớ vội ra chơi.

Tớ hãy chơi cho quá nửa đời,

Ðời chưa quá nửa, tớ chưa thôi.

Tớ thôi, tớ nghĩ buồn cho tớ,

Buồn cả cho đời vắng bạn chơi.

Nào những ai đâu, bạn của đời?

Sao mà bỏ vắng, ít ra chơi?

Chớ ai chờ mãi, ai đâu tá?

Hay ngán cho đời chẳng muốn chơi?

Nếu tớ như ai: cũng ngán đời,

Ðời thêm vắng bạn, lấy ai chơi?

Cuộc đời tớ nghĩ chưa nên ngán,

Nếu ngán thời xưa tớ đã thôi.

Tớ nhớ năm xưa nửa ngán đời,

Nghĩ đi, nghĩ lại, lại ra chơi.

Mê chơi cho tới thành dan díu,

Ðời dẫu cho thôi, tớ chẳng thôi.

Nghĩ tớ bao nhiêu, lại nghĩ đời,

Nghĩ đời như thế, dám nào thôi.

Còn đời, còn tớ, còn chơi mãi,

Chơi mãi cho đời có bạc chơi.

Tớ muốn chơi cho thật mãn đời,

Ðời chưa thật mãn; tớ chưa thôi.

Chẳng hay đời tớ lâu hay chóng!

Dù chóng hay lâu, tớ hãy chơi.

Trăm năm, tớ độ thế mà thôi,

Ức, triệu, nghìn năm chửa hết đời.

Chắc có một phen đời khóc tớ.

Ðời chưa khóc tớ, tớ còn chơi.

Trăm năm còn độ bấy nhiêu thôi,

Ngoài cuộc trăm năm, tớ dặn đời.

Ức, triệu, nghìn năm đời nhớ tớ.

Tớ thôi, tớ cũng hãy cùng chơi.

Bút đã thôi rồi, lại chửa thôi,

Viết thêm câu nữa, hỏi đời chơi:

“Lộng hoàn”này điệu từ đâu tới?

Họa được hay không? Tớ đố đời.


Tản Đà, the poet was born Nguyễn Khắc Hiếu on 19 May 1889 in Ba Vi, died on 7 June 1939 in Hanoi, Vietnam. He used both traditional Sino-Vietnamese forms and European influences and was a transitional figure between the turn of the 1890s such as Tú Xương and Nguyễn Khuyến and the “New Poetry” movement of the 1930s.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Persistent still is the wind by the river

A poem in Vietnamese by Trúc Thông
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

Persistent still is wind by the river

.

The rustling dried leaves by the river

The persistent is the wind, waiting by the river

Waiting for your  return

Home, for the last time… Just this once

Return to love the running waters

Return to the melancholy of your youth

Save the last teardrop

My father’s form across your grave, mother

The old areca tree, the porch

Feel once more from the wind by the river

Allow me mother, to shorten your path home

Once more… Before you depart, oh slower, please slower still

.

December 2021

_____

Bờ sông vẫn gió

.

Lá ngô lay ở bờ sông

Bờ sông vẫn gió người không thấy về

Xin người hãy trở về quê

Một lần cuối… Một lần về cuối thôi

Về thương lại bến sông trôi

Về buồn lại đã một thời tóc xanh

Lệ xin giọt cuối để dành

Trên phần mộ mẹ nương hình bóng cha

Cây cau cũ, giại hiên nhà

Còn nghe gió thổi sông xa một lần

Con xin ngắn lại đường gần

Một lần… Rồi mẹ hãy dần dần đi


Trúc Thông (1940-2021), the Vietnamese poet was born Đào Mạnh Thông in the province of Bình Lục, Hà Nam. Other pen names: Linh Vân, Chiêu Thương. Genre of composition: poetry, critical theory and educational research. He was an editor for the Literature Department of the Voice of Vietnam. 

Published work:

– Chầm chậm tới mình (NXB Tác phẩm mới, 1985)

– Maratông (1993)

– Thời yêu thương của Đào Cảng

– Một ngọn đèn xanh

Source: thivien.net

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Tomorrow, I will send you

A poem in Vietnamese by Trường Sa
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

Further than memories I will take you tomorrow.

May the last words not be deceitful in your eyes.

Sadder in aching endearments.

Carnal memories hinted by the rain in the abandoned attic.

Gone are the familiar footprints.

Birds scattered through the leaves thinning  boulevard.

The resignation of love slipping through fingers.

Heads for oblivion through sombre lullabies.

The afternoons you were here long ago lulling the sunlight into deep slumber 

The laden last words of love.

Greeting you through the autumn clouds were the farewells of a fading spring

What’s the point of the remains of our golden days?

Drifted away, gone are the afternoon tryst…

Tomorrow upon the sparse pavement the lonely footsteps.

My returning memories within the bitterness of those eyes and those lips.

Dreams of whom in my hands upon the sunset

The caress of a spring tardy upon rosy lips.

_____

RỒI MAI TÔI ĐƯA EM

Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm.

Xin lời cuối không dối gian trong mắt em.

Tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm.

Gác vắng mưa gợi niềm chăn chiếu.

Còn đây không gian xưa quen gót lầy.

Bên hè phố cây lá thưa chim đã bay.

Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay.

Giữa tiếng ru trầm vào cơn mê này.

Chiều xưa em qua đây ru hồn nắng ngủ say

Lời yêu trót đong đầy.

Đón em thu mây bay tiễn em xuân chưa phai

Xót ngày vàng còn gì?

Đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước…

– 

Rồi mai chân hoang vu lên phố gầy.

Tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay.

Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn

Vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng.


Trường Sa, the musician was born Nguyễn Thìn 1940 in Ninh Binh, Vietnam. He currently lives in Ontario, Canada.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

%d bloggers like this: