out by the river

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

OUT BY THE RIVER

`

no one is drinking

the question has not changed

since last night

`

no cup

for the prophet

his face is wet with wine

`

without the sea

the night is like five black verses of poetry

describing a world acquainted with

bitterness

`

five verses

deep-rooted in the soil

`

five verses

as black as soundlessness

`

a calamity of this world

________

BÊN NGOÀI BỜ SÔNG

`

không có ai uống rượu

câu hỏi cũng không khác

những đêm trước

`

không có chén

cho vị tiên tri

rượu chảy tràn lên mặt

`

không có biển

đêm như năm câu thơ màu đen

tả trái đất quen 

cay đắng

`

năm câu

đào sâu xuống đất

`

năm câu 

thơ đen như sự câm

`

nỗi thống khổ của thế giới

_____

SEPTEMBER 2019

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: