a poem salvaged from a packet of cigarette

A poem in Vietnamese by Nguyễn Man Nhiên
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Man Nhiên

a p o e m s a l v a g e d f r o m a p a c k e t o f c i g a r e t t e

my poetry
like a pirated copy
you’ll find it at your step in the morning
together with a bunch of slapped on photographs
in sentences with forgotten full stops
the scent of the soil

the verses dance beneath the pads of your feet
the vibration of musical notes, the formation of an exuberant rhyme
and the words
the simplicity of empty spaces
allowing the wind to fall through
the rumblings of a jet 

a flame in tatters beneath an abandoned sky
the poem are pieces of an obsession
an unexpected mending piece of blue
a personal vehicle of celebration
washed with the smell of the sewers 
a touch of beauty
a power that could never be destroyed

the swells beneath the bridges
the long shadows of tall buildings
the bleeding blood there
whether we’re dead or asleep
amongst the silence and ambivalence
where the vernacular is left to starve
poetry becomes the voice of accountability

flying away with the ability of insects
the poem is lost in a pile of brown leaves on fire
like ascending butterflies in the night
---
July 2021

b à i t h ơ n h ặ t t ừ v ỏ b a o t h u ố c l á

thơ tôi 
giống như một phiên bản lậu 
bạn sẽ tìm thấy nó tại cửa nhà buổi sáng 
với các bức ảnh chụp dán vào 
và những dòng chữ quên dấu chấm câu 
có mùi như đất

bài thơ nhảy múa dưới gan bàn chân 
các rung động âm nhạc trở thành vần điệu phong phú 
và những từ ngữ 
chỉ đơn giản là khoảng trống 
để cơn gió đi vòng quanh 
trong tiếng rền rỉ của máy bay phản lực

bên dưới bầu trời trống hoác ngọn lửa rách 
bài thơ là những mảnh ám ảnh 
một bản vá bất ngờ của màu xanh 
một chiếc xe chở nghi lễ của mình 
tắm rửa bằng mùi hương cống rãnh 
một cảm giác về cái đẹp 
mạnh mẽ và không thể phá hủy

bên dưới những gầm cầu ngập ngụa 
bóng tối đô thị với các tòa nhà cao chót vót 
máu đang chảy ở đó 
cho dù chúng ta ngủ hoặc chết 
giữa sự im lặng và thờ ơ 
nơi ngôn ngữ bị bỏ đói 
thơ trở thành giọng nói tường thuật

bay đi từ bản năng của côn trùng 
bài thơ mất tích trong đám lá cháy nâu 
như những con bướm đêm bước xuống

Nguyễn Man Nhiên, the poet and digital artist currently resides in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: