A Sign

A poem in Vietnamese by Đinh Trường Chinh
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

A Sign

tonight

we should to each other declare

by the silence

by the flames

by matchsticks

.

we should declare

by the snowstorm

by the breath of the wind

by the breaking 

shattering branches

.

tonight

we should to each other declare

by this sky

this constellation

by those clouds 

flying by

skimming the water

East to West

the serenity in every direction

the quiet 

this side of the war 

.

tonight

we

should not have to

utter 

a word

like those people

in the dark could

grasp the darkness

in each other

.

like those 

in the dark

grasp

the darkness

in each other.

.

January 2019

_____

 Tín Hiệu

đêm nay

chúng ta hãy nói với nhau

bằng im lặng

bằng đóm lửa

bằng cây diêm

.

chúng ta nói

bằng bão tuyết

bằng hơi gió

bằng tiếng gãy

của những cành cây

.

đêm nay

chúng ta nói với nhau

bằng bầu trời này

chòm sao này

bằng những

đám mây đang bay qua

mặt nước

từ phía đông đến phía tây

phía nào cũng yên tĩnh

sự yên tĩnh trên bề mặt của

chiến tranh

.

đêm nay

chúng ta

cứ nói với nhau

bằng cách

không nói gì cả

như những người

trong bóng tối

sẽ hiểu được bóng tối

của nhau

.

như những người

trong bóng tối

hiểu được

bóng tối

của nhau .

.

– đtc


Đinh Trường Chinh, the poet, and artist was born in 1970 in South Vietnam. The poet currently works in IT in Virginia, U. S. A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: