share

A poem in Vietnamese by Đinh Trường Chinh
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

share

us sharing a piece of the moon

sharing abreast the afternoon

sharing the wistful day

.

sharing sleep risking

a dream

a night more than us

.

share till the time falls in a crumbling mess

share the laziness in memories of sound sleeping

.

share a hand full of memories barely

share the long night

barely and it was day

.

February 2021

chia

chia nhau một mảnh trăng này

chia chiều ngực thở

chia ngày đăm chiêu

.

chia nhau một giấc ngủ liều

một giấc mộng

một đêm nhiều hơi nhau

.

chia cho năm tháng rụng nhàu

chia lười lĩnh nhớ cũ màu giấc say

.

chia vốc nhớ chẳng đầy tay

chia đêm trường dạ

chưa lay đã ngày…

.

– vè khuya. minh hoạ sáng.oil sticks.đtc


Đinh Trường Chinh, the poet, and artist was born in 1970 in South Vietnam. The poet currently works in IT in Virginia, U. S. A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: