APSARA

A Poem in Vietnamese by Inra Sara
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


Time as rocks she slept, me

thinking I could her – my dream

dreaming of her. Her wishing to escape this life

rocks, I believed she could – me

craving for her. She asked to leave

a lifetime in rocks, I knew she could

– softly me touching her. Me crashing

hard into her, her voice shattered.

Her singing, as I

woke her. She is – the lines

silhouette, the rhythmic height

of laughter. Apsara A sa ra

I called her name – her stepping out

dancing dancing prancing

danced. Her present in this lifetime

her presence known. A lifetime

Celebrating her, her sad. Her silent

– day, month, years, centuries

millenniums. She turned, left

won’t stay. I couldn’t call. Her

collapsing. yearning for the rocks

to return as rocks. Once

and forever. Ap sa ra Ap

s a r a.

(January 2020)

_____

Thuở em ngủ quên trong đá, tôi

nghĩ có thể em có – tôi mơ

mộng em. Khi em ước thoát đời

đá, tôi tin em sẽ có – tôi

thèm khát em. Lúc em đòi rời

kiếp đá, tôi biết em chắc có

– tôi khẽ chạm vào em. Tôi vỗ

mạnh vào em, em vỡ tiếng nói.

Em cất tiếng hát, khi tôi đánh

thức em. Em đã có – đường nét

và hình khối, dáng đứng với điệu

cười. Apsara Ap sa ra

Tôi gọi tên em – em bước ra

và nhảy múa nhảy múa nhảy

múa. Người đời thấy em có mặt

biết em đang có mặt. Thuở đời

tung hô em, em buồn. Em nín

lặng – ngày, tháng, năm, thế kỉ

và thiên kỉ. Em ngoảnh đi, không

thể níu. Tôi không thể gọi. Em

sụp đổ. Em mong về với đá

quyết trở lại kiếp đá. Một lần

và vĩnh viễn. Ap sa ra Ap

s a r a.


Inra Sara, the poet, and critic born on 20 September 1957 in Làng Chăm Mỹ Nghiệp, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: