A gradual asymptomatic beauty

A poem in Vietnamese by Vũ Trọng Quang
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

Lots of blue bluer in front is a cover of white

critical images of reality, what a joke

yellowing loneliness Alone dead

.

Blues are thought to be the colour eternal

the war yet far the Pandemic fight right by

four walls closing in

.

salvaging the dangling soul of blue a picture of epidemic death 

lore and tradition wide open in an uphill fight

the coucals calling for the nation’s mighty tiny souls

.

you’re waving me down from running

come kiss the sweet lips ever in despair

two lost stars no longer lost found each other’s universe

.

distress easing in defilement of the air

drifting constantly ever tiring

the tweets of swallows

.

the hawk the eagle escaping from its eggs

grounded easing the fright of the sky 

doves pecking in the churchyard

.

cheery belly exposing asymptomatic

gently the egg hatching

today lay by inspiration

.

June 2020

_____

TIỆM CẬN DẦN ĐẸP

.

Nhiều xanh hơn xanh phía trước một che chắn trắng

hình ảnh châm biếm tưởng cười cợt hóa thực tại 

màu vàng cô độc Cô chết tiệt

.

Tưởng màu xanh xanh màu vĩnh cửu

chiến cuộc chưa xa chiến Dịch hóa gần

bức bách trong bốn bức tường

.

cứu lấy hồn xanh treo mình bức tử trong mùa

ca dao mở toang cánh cửa còn nước còn tát

bìm bịp kêu nước lớn sinh linh

.

em vẫy gọi anh tháo chạy quay về

hôn môi ngọt chưa từng dưới vực

hai vì sao lạc không lạc tìm thấy vũ trụ nhau

.

cơn nhiễu động thôi ô uế không trung

se sẻ bay hoài bay hoài không mỏi

mang tiếng hót chim én

.

đại bàng diều hâu thoát khỏi võ trứng

ở lại mặt đất không làm lo sợ bầu trời

bồ câu mổ thóc sân giáo đường

.

hớn hở tiệm cận hở rốn

dịu dàng quả trứng nở bung

hôm nay nằm kề cảm hứng


Vũ Trọng Quang, the poet currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: